Privacy statement

Uw privacy is belangrijk voor FotoTulp. Daarom verwerkt FotoTulp uw persoonsgegevens zo min mogelijk. Voorzover er informatie door ons wordt verwerkt, geschiedt dit in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wetten die uw privacy en de privacy van uw dossiergegevens beschermen. Dit betekent dat wij alleen informatie verwerken voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden.

Desalniettemin dient u zich ervan bewust te zijn dat zodra u verbinding maakt met het internet dit gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer kan hebben. Dit privacy statement geeft u tekst en uitleg over de mogelijke gevolgen die het gebruik van onze site kan hebben voor uw privacy op internet.

Door gebruik te maken van onze website geeft u aan dit privacy statement te hebben gelezen en akkoord te gaan met de mogelijke gevolgen die het gebruik van onze website voor uw privacy heeft. U geeft ons hierbij uw ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming de hieronder beschreven handelingen met betrekking tot uw persoonsgegevens te verrichten.
FotoTulp en derden
Wat voor een informatie wordt door FotoTulp verwerkt en voor welk doel?
In welke gevallen wordt deze informatie aan derden verstrekt?
Hoe waarborgen wij uw privacy?
Toegang en correctie van uw gegevens

FotoTulp en derden

FotoTulp is een zogenaamde application service provider: wij bieden u onze software aan waarmee u uw eigen informatie of de informatie van derden kunt verwerken op een centrale server. FotoTulp is uiteraard niet de enige partij die betrokken is bij haar dienstverlening. Zo wordt u waarschijnlijk toegang tot het internet verschaft door een internet service provider en via een telecommunicatieaanbieder. Bovendien wordt de informatie die u door middel van de sofware van FotoTulp verwerkt opgeslagen op een internet server van derden. Zoals u zal begrijpen, heeft FotoTulp geen invloed op mogelijke handelingen die anderen met uw persoonsgegevens verrichten en accepteert zij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Wat voor een informatie wordt door FotoTulp verwerkt en voor welk doel?

Klantgegevens

Indien u zich op de FotoTulp website aanmeldt, zal u gevraagd worden om uw klantgegevens. Onder klantgegevens verstaan wij onder meer de naam van uw organisatie, adresgegevens, telefoongegevens en de naam van een contactpersoon. Uw klantgegevens worden door ons geregistreerd voor de facturatie van onze diensten en om zonodig contact met u te kunnen opnemen.

E-mailadres

Tevens wordt u gevraagd een e-mailadres op te geven. Naar dit adres zullen uw toegangscode (gebruikersnaam en wachtwoord) worden gezonden. Met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u zich toegang tot de website verschaffen vanaf iedere computer met een internetverbinding.

Cookies

Cookies bevatten gegevens van een bezoeker van een website en zorgen ervoor dat deze websites de computer herkennen bij herhaald bezoek. Door middel van cookies worden bepaalde gegevens bewaard, zoals een wachtwoord en gebruikersnaam. Iedere bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

FotoTulp maakt gebruik van zogenoemde sessie-cookies. Dit betekent dat de cookies automatisch vervallen aan het einde van de sessie. De duur van een sessie kan variëren afhankelijk van de browser en server, maar over het algemeen is de duur van een sessie gelijk aan de tijd dat de browser open staat (ook als u onze site inmiddels heeft verlaten.).

Logbestanden

Naast uw IP-adres worden nog een aantal andere gegevens geregistreerd, zoals het soort verbinding, de browser waar u gebruik van maakt, het besturingssysteem van uw computer en de pagina’s die u via de website hebt bezocht. Het betreft hier geen persoonlijke informatie. Deze gegevens worden door FotoTulp verzameld en slechts gebruikt om de informatie op de website optimaal af te kunnen stemmen op de wensen en voorkeuren van bezoekers. Door het registreren van de meestbezochte pagina’s kan FotoTulp de software aanpassen aan uw behoefte. De informatie kan ook worden gebruikt bij het opsporen van eventuele (technische) problemen.

Beveiliging

De website van FotoTulp is beveiligd tegen misbruik van deze gegevens door derden. FotoTulp neemt veiligheidsmaatregelen om de gegevens van haar klanten te beschermen. We gebruiken standaard online veiligheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld authentificatie en gecodeerde verwerking, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. U dient zich echter te realiseren dat geen enkele beveiliging volledig waterdicht is.

FotoTulp neemt daarnaast maatregelen om alle informatie ook offline te beschermen. Al uw informatie wordt bewaard in een veilige, afgeschermde omgeving. Alleen geautoriseerde medewerkers die informatie nodig hebben om bepaalde werkzaamheden te kunnen verrichten, zoals beheerder die het onderhoud van de servers en het gegevensbeheer verzorgen, hebben toegang tot de gegevens. De beheerders zullen daarbij niet inhoudelijk kennis nemen van de gegevens, maar toegang tot individuele gegevens is soms noodzakelijk voor beheer of het oplossen van storingen.

In welke gevallen wordt deze informatie aan derden verstrekt?

De gegevens die door ons worden verzameld zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verhuurd of verkocht aan derden. In de volgende gevallen zullen we uw gegevens echter wel aan derden verstrekken:

Indien wij uw toestemming hebben

Indien wij vragen om uw toestemming zullen we dit doen onder vermelding van welke informatie wij willen verstrekken, aan wie wij deze willen verstrekken en waarom. Zonder uw toestemming zullen wij de desbetreffende informatie niet verstrekken.

Indien wij hiertoe door de wet worden verplicht

In de gevallen door de wet bepaald zullen wij uw gegevens aan de bevoegde instantie verstrekken.

In geval van gehele of gedeeltelijke verkoop van ons bedrijf

Gegevens die door ons worden verzameld kunnen door ons worden overgedragen indien wij ons bedrijf of een deel daarvan verkopen.

Hoe waarborgen wij uw privacy en de privacy van uw gegevens?

Teneinde al uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens gebruiken wij codering.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

FotoTulp behoudt zich het recht voor deze privacyregeling te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail. De privacy regeling is steeds te consulteren op www.fototulp.nl.

Toegang en correctie van uw gegevens

Indien u inzicht wilt in uw gegevens of bepaalde gegevens uit onze database(s) wilt laten verwijderen dan wel laten aanpassen of wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via webmaster@fototulp.nl.

U kunt ons op dit e-mailadres ook bereiken indien u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacy statement.

27 augustus 2011